Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson Micro 1.5kg sladdlös dammsugare
Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Please follow the steps in the video.

Find the text version of the step-by-step guide instead, under "Is there anything else we can help with?"

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tömma behållaren – steg för steg

Töm behållaren så snart smutsen når upp till MAX-markören.

Tryck ner den röda spärrknappen och dra av skaftet från behållaren. Håll dammsugaren över en soptunna.

Tryck ner behållarens röda spärrknapp, och se till att du inte råkar trycka på strömknappen. Botten på behållaren kommer då att öppnas, vilket gör att höljet glider ner i behållaren och drar med sig eventuell smuts.

Om du inte lyckas tömma behållaren ordentligt kan du ta bort behållaren och tömma smutsen för hand. Tryck ner det röda spärreglaget som sitter på behållarens skena och låt behållaren glida av från skenan.

För tillbaka behållaren på skenan om du har tagit av den. Se till att behållaren och locket sitter ordentligt på plats.

Skjut underdelen av behållaren uppåt tills behållaren och locket klickar på plats. Sätt tillbaka skaftet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Välj lämpligt alternativ

Innan du testar maskinen, kontrollera att inget hår eller lösa klädplagg är nära maskinen.

Maskinens sugkraft varierar beroende på vilket effektläge du har valt. Max mode är det mest kraftfulla.

Problem med uppsugningen orsakas oftast av en blockering.

Stäng av maskinen.

Lossa tillbehören

Avlägsna alla verktyg och tillbehör från dammsugaren, t.ex. skaft, städmunstycke, fogmunstycke osv. Se till att behållaren är tom innan du fortsätter med övriga kontroller.

Sätt på och prova maskinen.

Obs: vi har tagit bort triggern, vilket gör att du enkelt kan växla hand när du dammsuger runt hinder.

Pulserar maskinen?

Stäng av maskinen.

Kontrollera att inget är igensatt

Kontrollera om skaftets båda öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Skaftet på en Dyson Cyclone V10 sladdlös skaftdammsugare kontrolleras i båda ändar.

Sätt tillbaka munstycket, verktyget eller tillbehöret på skaftet. Sätt tillbaka skaftet på maskinen. Se till att den röda pricken på munstycket är korrekt positionerat mot den på skaftet.

Sätt på och prova maskinen.

Har det här löst problemet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Kontrollera att inget är igensatt

Ta bort tillbehöret från apparaten, kontrollera om öppningarna är blockerade och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka tillbehöret på apparaten.

Tryck på strömknappen och låt maskinen vara på i 10 minuter.

Har det här löst problemet?

Avlägsna behållaren

Håll apparaten med behållaren riktad nedåt. Tryck ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp. Behållaren kommer att glida nedåt så att botten öppnas. Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Tryck på den röda knappen som sitter på behållarens spår för att lossa behållaren och skjuta ut den ur spåret.

Håll cyklonen över en sophink och knacka varsamt på sidan. På så sätt avlägsnas eventuellt fint damm som har fastnat i cyklonen. Använd kombinationsmunstycket för att rengöra höljet och avlägsna eventuell smuts från cyklonens utsida.

Kontrollera om cyklonen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Sätta tillbaka den genomskinliga behållaren:

Sätt i axeln i behållarens kanal.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Montera skaftet och munstycket och testa maskinen. Säkerställ att den röda pricken på skaftet och munstycket är i linje med varandra.

Har det här löst problemet?

Detta tyder på att filtret behöver tvättas. Följ stegen i videon.

Låt filterenheten torka helt i torr miljö med bra ventilation i minst 24 timmar. Se till att den är helt torrt innan du sätter tillbaka den.

Tryck på strömknappen och låt maskinen vara på i 10 minuter.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Såhär tvättar du filtret – steg för steg

Avlägsna filtret

Avlägsna filterenheten genom att vrida den motsols. Dra försiktigt bort den från apparaten.

Knacka lätt på filtret för att avlägsna damm och skräp innan du tvättar det.

Sätt tillbaka munstycket, verktyget eller tillbehöret på skaftet. Sätt tillbaka skaftet på maskinen.

Rengör filterenhetens veckade pappersdel först. Håll filterenheten under rinnande, kallt vatten med skumgummidelen nedåt och låt kallt vatten rinna över det veckade papperet. Fortsätt rengöringen tills vattnet är klart.

Insidan av filtret till en Dyson V11-dammsugare sköljs av under rinnande vatten.

Rengör sedan filterenhetens skumgummidel. Håll filterenheten under rinnande, kallt vatten med skumgummidelen nedåt så att smutsigt vatten inte kontaminerar den veckade pappersdelen. Spola kallt vatten över insidan och utsidan av skumgummidelen och krama den försiktigt för att avlägsna smuts. Fortsätt rengöringen tills vattnet är klart.

Meshpartiet på filtret till en Dyson V11-dammsugare sköljs av under rinnande vatten.

Tvätta utsidan av filterenheten. Fyll sedan enheten med kallt vatten, placera händerna över den öppna änden och skaka försiktigt. Fortsätt att tvätta insidan och utsidan av filterenheten tills vattnet är klart.

Skaka filtret för att avlägsna överflödigt vatten och låt det torka med skumgummidelen uppåt.

Överskott av vatten skakas ur filtret på Dyson V11-dammsugaren genom att skaka det i alla riktningar.

Torkning

Låt filterenheten torka helt i torr miljö med bra ventilation i minst 24 timmar. Se till att den är helt torrt innan du sätter tillbaka den.

Ommontering

Tillbehör

Filtret kan behöva tvättas oftare om du dammsuger mycket fint damm eller om maskinen främst används i Max-läget.

Har det här löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera att inget är igensatt

Skjut ändlocket uppåt tills det öppnas och dra ut borsthuvudet ur Micro Fluffy™-munstycket.

Avlägsna eventuellt skräp från borsten.

Skjut tillbaka borsthuvudet i Micro Fluffy™-munstycket, runt motorn. Ändlocket ska vara öppet enligt bilden.

Tryck på ändlocket tills det klickar säkert på plats.

Tvätta borsthuvudet - steg för steg

Skjut ändlocket uppåt tills det öppnas och dra ut borsthuvudet ur munstycket.

Ta bort ändlocket från borsthuvudet. Tvätta inte ändlocket.

Håll borsthuvudet under rinnande vatten och gnugga försiktigt bort eventuellt ludd eller smuts.

Låt borsthuvudet stå i upprätt position enligt bilden. Låt torka helt i minst 24 timmar.

Sätt tillbaka ändlocket på borsthuvudet.

Skjut tillbaka borsthuvudet i munstycket, runt motorn. Ändlocket ska vara öppet enligt bilden.

Tryck på ändlocket tills det klickar säkert på plats.

Har det här löst problemet?

Avlägsna behållaren

Håll i maskinen med behållaren neråt. Tryck bestämt på behållarens röda spärrknapp och lossa behållaren från maskinen. Behållaren kommer att glida neråt, vilket får dess botten att öppnas. Botten på behållaren kommer inte att öppnas om den röda knappen inte trycks ner helt.

Kontrollera höljets öppning

Kontrollera om inloppet på maskinens framsida är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera öppningen på höljet

Kontrollera om det finns några blockeringar vid öppningen på höljet. Avlägsna eventuella blockeringar.

För tillbaka behållaren på skenan om du har tagit av den. Se till att behållaren och locket sitter ordentligt på plats.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Tryck på strömknappen och låt maskinen vara på i 10 minuter.

Har det här löst problemet?

Rensa golvmunstycket

Leta rätt på ändlocket på sidan av det motordrivna minimunstycket. Vrid ändlocket moturs ett fjärdedels varv med hjälp av ett mynt för att avlägsna det.</p><p>Obs: Det ska finnas en liten hänglåsikon samt vägledande pilar som visar dig hur du låser upp ändlocket.

Så här lossar du miniborsthuvudet.

Ta bort borsthuvudet från det motordrivna minimunstycket och ta bort eventuella hårstrån eller fibrer. Kontrollera halsen på det motordrivna minimunstycket (delen där det motordrivna minimunstycket sitter ihop med skaftet) för att se om det finns några blockeringar. Kontrollera att det inte har samlats damm eller skräp i den lilla sprickan mellan borststången och halsen på det motordrivna minimunstycket.

Munstycket kontrolleras för blockeringar

Har det här löst problemet?

Stäng av maskinen.

Avlägsna behållaren

Tryck ner behållarens röda spärrknapp, och se till att du inte råkar trycka på strömknappen. Botten på behållaren kommer då att öppnas, vilket gör att höljet glider ner i behållaren och drar med sig eventuell smuts.

Tryck ner behållarens röda spärreglage och skjut av behållaren från skenan.

Kontrollera om det finns några blockeringar vid öppningen på höljet. Avlägsna eventuella blockeringar.

Kontrollera höljets öppning

Kontrollera om det finns några blockeringar vid höljets öppning på framsidan av maskinen och ta bort dessa vid behov.

För tillbaka behållaren på skenan om du har tagit av den. Se till att behållaren och locket sitter ordentligt på plats.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Sätt på och prova maskinen.

Har det här löst problemet?

Redan ansluten

Automatisk avstängning

Maskinen är utrustad med automatisk avstängning. Om någon del blockeras stängs maskinen automatiskt av.

Se till att maskinen endast används på hårda golv. Maskinen fungerar inte på heltäckningsmattor.

Stäng av maskinen.

Kontrollera att inget är igensatt

Kontrollera om skaftets båda öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka städmunstycket, verktyget eller tillbehöret på skaftet och anslut skaftet till apparaten igen.

Testa maskinen på nytt

Ett cykeltest måste utföras om maskinen plötsligt slutar att fungera.

Borsthuvudet slutade att fungera: Tryck först av och sedan på huvudströmknappen.

Huvudmotorn slutade att fungera: Tryck på strömknappen igen.

Har det här löst problemet?

Testa maskinen

Lossa alla tillbehör och accessoarer från maskinen.

Tryck på strömknappen på maskinens huvuddel.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Att ingen LED-lampa lyser på batteriet eller huvuddelen kan indikera att maskinen är avstängd.

Startknapp

Vi har tagit bort triggern så att du enkelt kan byta hand när du rengör runt objekt som är i vägen.

Tryck på AV/PÅ-knappen på maskinens huvuddel för att sätta på maskinen.

Har det här löst problemet?

Det här problemet kan lösas genom att ladda maskinen. Sätt maskinen på laddning.

Det kan ta upp till fyra timmar att ladda batteriet helt. Ditt batteri har konstruerats för att kunna lämnas på laddning.

Anslut laddaren direkt till laddningspunkten på din maskin. Du kan också ansluta den till din docka enligt de medföljande instruktionerna.

LED-lampan på batteriet pulserar för att indikera att maskinen laddas.

Har detta avhjälpt problemet?

Apparaten oscillerar i standbyläge eller utan luftflöde

Se till att laddaren är ordentligt ansluten till maskinen.

Oscilleringen går inte att stänga av

Prova att ansluta laddaren till ett annat eluttag.

Har detta avhjälpt problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

En blinkande blå och röd LED-lampa på batteriet indikerar att det finns ett problem med strömförsörjningen.

Apparaten oscillerar i standbyläge eller utan luftflöde

Se till att laddaren är ordentligt ansluten till maskinen.

Oscilleringen går inte att stänga av

Prova att ansluta laddaren till ett annat eluttag.

Har det här löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

En blinkande blå LED-lampa på batteriet indikerar att batteriet är tomt och behöver laddas.

Ladda din maskin

Anslut laddaren direkt till laddningspunkten på din maskin. Du kan också ansluta den till din docka enligt de medföljande instruktionerna.

LED-lampan på batteriet pulserar för att indikera att maskinen laddas.

Det kan ta upp till fyra timmar att ladda batteriet helt. Ditt batteri har konstruerats för att kunna lämnas på laddning.

Har det här löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Drifttid

Den övergripande drifttiden kan öka och minska beroende på effektläget, golvtypen och vilket verktyg som används.

Eco-läge

Den optimala balansen mellan kraft och driftstid.

Max-läge

Erbjuder maximal kraft. För intensiv rengöring av ingrodd smuts.

Ladda maskinen helt i 4 timmar.

Din maskins driftstider

Eco mode - 20 minuter (endast handhållen) | 18 minuter (hårda golv)

Max mode - 5 minuter (endast handhållen) | 5 minuter (hårda golv)

Fungerar maskinen som förväntat?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Fuktig eller unken

En fuktig eller unken lukt uppstår när cyklonen har kommit i kontakt med vatten.

Det behöver inte var direktkontakt med vatten, till exempel kan ett fuktigt djurhår som dammsugs upp blandas med dammet i cyklonen och därmed orsaka lukten.

Lukten kan även uppstå om filtret fortfarande är fuktigt när det sätts tillbaka i maskinen.

Endast filtret, behållaren och det tvättbara borsthuvudet tillhörande Dyson Micro 1.5kg™;-munstycket kan rengöras. Rengjorda delar måste vara helt torra innan de sätts tillbaka i maskinen.

Har någon del av maskinen tvättas?

Avlägsna behållaren

Håll apparaten med behållaren riktad nedåt. Tryck ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp. Behållaren kommer att glida nedåt så att botten öppnas. Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Tryck på den röda knappen som sitter på behållarens spår för att lossa behållaren och skjuta ut den ur spåret.

Håll cyklonen över en sophink och knacka varsamt på sidan. På så sätt avlägsnas eventuellt fint damm som har fastnat i cyklonen. Använd kombinationsmunstycket för att rengöra höljet och avlägsna eventuell smuts från cyklonens utsida.

Följ samtliga steg nedan:

Råd kunden att inte använda maskinen.

Kör inte behållaren eller någon del av maskinen i diskmaskinen och använd inte rengöringsmedel, polermedel eller luftfräschare.

Skölj av behållaren under kallt rinnande vatten. Torka av med en torr luddfri rengöringsduk för att ta bort eventuell smuts.

Se till att alla delar av behållaren är helt torra innan du sätter tillbaka den.

Sätta tillbaka den genomskinliga behållaren:

Sätt i axeln i behållarens kanal.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Har det här löst problemet?

Redan ansluten

Fuktig eller unken lukt känns fortfarande

Vid normal användning kan eventuell obehaglig lukt endast uppstå av något som maskinen har sugit upp. Välj ”Problem med sugförmågan” för att utföra kontroller.

Om du kan identifiera vilken del av apparaten som lukten kommer ifrån, kan ett byte av den delen lösa problemet.

Såhär tvättar du filtret – steg för steg

Avlägsna filtret

Avlägsna filterenheten genom att vrida den motsols. Dra försiktigt bort den från apparaten.

Knacka lätt på filtret för att avlägsna damm och skräp innan du tvättar det.

Sätt tillbaka munstycket, verktyget eller tillbehöret på skaftet. Sätt tillbaka skaftet på maskinen.

Rengör filterenhetens veckade pappersdel först. Håll filterenheten under rinnande, kallt vatten med skumgummidelen nedåt och låt kallt vatten rinna över det veckade papperet. Fortsätt rengöringen tills vattnet är klart.

Insidan av filtret till en Dyson V11-dammsugare sköljs av under rinnande vatten.

Rengör sedan filterenhetens skumgummidel. Håll filterenheten under rinnande, kallt vatten med skumgummidelen nedåt så att smutsigt vatten inte kontaminerar den veckade pappersdelen. Spola kallt vatten över insidan och utsidan av skumgummidelen och krama den försiktigt för att avlägsna smuts. Fortsätt rengöringen tills vattnet är klart.

Meshpartiet på filtret till en Dyson V11-dammsugare sköljs av under rinnande vatten.

Tvätta utsidan av filterenheten. Fyll sedan enheten med kallt vatten, placera händerna över den öppna änden och skaka försiktigt. Fortsätt att tvätta insidan och utsidan av filterenheten tills vattnet är klart.

Skaka filtret för att avlägsna överflödigt vatten och låt det torka med skumgummidelen uppåt.

Överskott av vatten skakas ur filtret på Dyson V11-dammsugaren genom att skaka det i alla riktningar.

Torkning

Låt filterenheten torka helt i torr miljö med bra ventilation i minst 24 timmar. Se till att den är helt torrt innan du sätter tillbaka den.

Ommontering

Tillbehör

Filtret kan behöva tvättas oftare om du dammsuger mycket fint damm eller om maskinen främst används i Max-läget.

Har det här löst problemet?

Var alla de tvättade delarna helt torra innan maskinen användes?

Fuktig eller unken lukt känns fortfarande

Vid normal användning kan eventuell obehaglig lukt endast uppstå av något som maskinen har sugit upp. Välj ”Problem med sugförmågan” för att utföra kontroller.

Om du kan identifiera vilken del av apparaten som lukten kommer ifrån, kan ett byte av den delen lösa problemet.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Välj lämpligt alternativ

Testa maskinen

Avlägsna alla verktyg och tillbehör från dammsugaren, t.ex. skaft, städmunstycke, fogmunstycke osv. Se till att behållaren är tom innan du fortsätter med övriga kontroller.

Sätt på maskinen.

Ställ in Max-läget på maskinen.

Uppstår ljudet fortfarande?

Avlägsna behållaren

Håll apparaten med behållaren riktad nedåt. Tryck ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp. Behållaren kommer att glida nedåt så att botten öppnas. Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Tryck på den röda knappen som sitter på behållarens spår för att lossa behållaren och skjuta ut den ur spåret.

Håll cyklonen över en sophink och knacka varsamt på sidan. På så sätt avlägsnas eventuellt fint damm som har fastnat i cyklonen. Använd kombinationsmunstycket för att rengöra höljet och avlägsna eventuell smuts från cyklonens utsida.

Sätt på och prova maskinen.

Uppstår ljudet fortfarande?

Har det här löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera alla golvmunstycken

Fäst golvmunstycket direkt på behållaren.

Välj att det är skaftet som är skadat om borsten snurrar i alla tillbehör när den ansluts till behållaren.

Om borsten inte roterar med något munstycke, välj "Borsten roterar inte på något städmunstycke".

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera att inget är igensatt

Skjut ändlocket uppåt tills det öppnas och dra ut borsthuvudet ur munstycket.

Avlägsna eventuellt skräp från borsten.

Skjut tillbaka borsthuvudet i munstycket, runt motorn. Ändlocket ska vara öppet enligt bilden.

Tryck på ändlocket tills det klickar säkert på plats.

Tvätta borsthuvudet - steg för steg

Skjut ändlocket uppåt tills det öppnas och dra ut borsthuvudet ur munstycket.

Ta bort ändlocket från borsthuvudet. Tvätta inte ändlocket.

Håll borsthuvudet under rinnande vatten och gnugga försiktigt bort eventuellt ludd eller smuts.

Låt borsthuvudet stå i upprätt position enligt bilden. Låt torka helt i minst 24 timmar.

Sätt tillbaka ändlocket på borsthuvudet.

Skjut tillbaka borsthuvudet i munstycket, runt motorn. Ändlocket ska vara öppet enligt bilden.

Tryck på ändlocket tills det klickar säkert på plats.

Har det här löst problemet?

Rensa munstycket

Leta rätt på ändlocket på sidan av det motordrivna minimunstycket. Vrid ändlocket moturs ett fjärdedels varv med hjälp av ett mynt för att avlägsna det.</p><p>Obs: Det ska finnas en liten hänglåsikon samt vägledande pilar som visar dig hur du låser upp ändlocket.

Ta bort borsthuvudet från det motordrivna minimunstycket och ta bort eventuella hårstrån eller fibrer. Kontrollera halsen på det motordrivna minimunstycket (delen där det motordrivna minimunstycket sitter ihop med skaftet) för att se om det finns några blockeringar. Kontrollera att det inte har samlats damm eller skräp i den lilla sprickan mellan borststången och halsen på det motordrivna minimunstycket.

Munstycket kontrolleras för blockeringar

Har det här löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

En del är svår att lossa

Första gången du använder maskinen kan vissa delar vara svåra att lossa. Efter den första användningen bör delarna bli lösare.

Vilken del är svår att lossa?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Töm så snart smutsen når MAX-märket - se till att behållaren inte blir överfull. Se till att maskinen är urkopplad från laddaren innan du tömmer den genomskinliga behållaren.

Lossa skaftet genom att trycka på skaftets röda frigöringsknapp och dra loss det från behållaren.

Tömma dammbehållaren

Håll apparaten med behållaren riktad nedåt. Tryck ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp. Behållaren kommer att glida nedåt så att botten öppnas. Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Stänga behållaren

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Har det här löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Repor eller märken på skaftet

Det kan uppstå märken på skaftet när den har kommit i kontakt med målade ytor, till exempel en dörrkarm.

Märkena kan avlägsnas genom att torka av dem med en fuktig trasa.

Har det här löst problemet?

Serienumret hittas på undersidan av maskinens&rsquos batteri.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Drifttid

LED-lampan på batteriet kommer att blinka när laddningen börjar ta slut och du måste sätta batteriet på laddning.

Din maskins driftstider

Eco mode - 20 minuter (endast handhållen) | 18 minuter (hårda golv)

Max mode - 5 minuter (endast handhållen) | 5 minuter (hårda golv)

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Alla munstycken som följer med maskinen passar på skaftet och behållaren.

Fäst munstycket i änden av skaftet och se till att anslutningarna ligger i linje med de röda prickarna på skaftet och munstycket.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Ladda din maskin

Anslut laddaren direkt till laddningspunkten på din maskin. Du kan också ansluta den till din docka enligt de medföljande instruktionerna.

LED - blinkande blå lampa

LED-lampan på batteriet kommer att blinka när laddningen börjar ta slut och du måste sätta batteriet på laddning.

LED - pulserande blå lampa

LED-lampan på batteriet kommer att pulsera i blått när maskinen laddas och slocknar när den är fulladdad.

LED - konstant lysande blå lampa

LED-lampan på batteriet kommer att lysa konstant i blått och sedan släckas när maskinen är fulladdad.

Laddningstid

Det kan ta upp till fyra timmar att ladda batteriet helt. Ditt batteri har konstruerats för att kunna lämnas på laddning.

Maskinens driftstemperatur

Din maskin kommer inte att fungera eller laddas om omgivningstemperaturen är lägre än 5&deg;C (41&deg;F). Detta för att skydda både motor och batteri från att skadas.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Please follow the steps in the video.

Find the text version of the step-by-step guide instead, under "Is there anything else we can help with?"

Tömma dammbehållaren

Det är viktigt att tömma behållaren när smutsen når MAX-markeringen på dammbehållaren. Tryck på den röda spärrknappen på skaftet och dra bort behållaren från skaftet.

Håll maskinen över soptunna och tryck ner den röda spärrknappen längs hela dammbehållaren. Var försiktig så att du inte trycker på strömknappen. Stäng locket och säkerställ att behållaren och basen klickar på plats.

Tvätta filtret

Vrid det runda filterlocket på dammsugarens baksida moturs och ta bort det från maskinen.

Innan du tvättar filtret, knacka det försiktigt för att ta bort damm och smuts. Tvätta filtret endast med kranvatten. Tvätta utsidan på filtret och gnugga med fingrarna för att ta bort smutsen.

Tvätta därefter insidan på filtret; håll det upprätt under kranen och skaka med en roterande rörelse. Fyll filtret med vatten, placera handen över den öppna änden och skaka bestämt. Upprepa dessa steg tills vattnet är klart.

Töm filtret och skaka för att avlägsna överflödigt vatten. Låt torka i minst 24 timmar på en varm plats med bra luftflöde.

Kontrollera att filtret är helt torrt innan du sätter tillbaka det, annars kan motorn skadas. För att sätta tillbaka filtret, vrid det medurs tills den klickar på plats.

Såhär rengör du borsthuvudet

Använd det semicirkulära hålet för att trycka upp ändlocket helt i ena änden av borstvalsen, och dra ut borstvalsen ur munstycket. Ta bort ändlocket och lätt till sidan. Håll borsthuvudet under kallt kranvatten och skrubba det varsamt för att ta bort ludd och smuts.

Tryck och skaka sedan för att få bort så mycket överflödigt vatten som möjligt.

Ställ borstvalsen i upprätt läge och låt den torka i minst 24 timmar. Kontrollera att borstvalsen är helt torrt innan du sätter tillbaka det.

Sätt tillbaka ändlocket på borstvalsen så att det är i öppet läge. Var noga med att locket är i korrekt position. Postionera det i en 45 graders vinkel, annars kan det inte tryckas på plats.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Startknapp

Vi har tagit bort triggern, strömknappen är nu placerad på maskinens huvuddel så att du enkelt kan växla hand när du dammsuger runt hinder.

Effektlägen

Maskinen har två strömlägen för olika uppgifter.

Eco-läge

Maximal driftstid för längre dammsugningar runt om i ditt hem.

Max-läge

Konstruerad för intensiv rengöring av ingrodd smuts.

Drifttid

Den totala driftstiden kan öka eller minska beroende på strömläge, golvtyp och vilket munstycke som används.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Så här installerar du väggdockan – steg för steg

Väggdockan måste monteras i enlighet med de regler och tillämpliga riktlinjer/standarder som finns uppsatta (statliga och lokala lagar kan komma att gälla). Dyson rekommenderar att du använder skyddande kläder, glasögon och annan skyddsutrustning när du installerar dockningsstationen.

Packa upp väggdockan, laddaren och instruktionerna ur förpackningen.

Välj ut en passande plats för väggdockan och se till att det inte finns några rörledningar (gas, vatten eller luft), elkablar, ledningar eller kanaler direkt bakom monteringsplatsen. Följ stegen i instruktionerna.

Sätt fast ryggplåten med lämpliga beslag.

Position the jack plug on the front casing.

Make sure the charger cable is secured neatly behind the front casing.

Tryck bestämt ner jackkontaktsskyddet så att jackkontakten sitter ordentligt på plats.

Kläm fast höljet på ryggplåten och tryck bestämt på plats.

Snäpp fast tillbehören.

Placera maskinen i väggdockan.

Anslut laddaren till eluttaget. Slå på (om det behövs) för att ladda batteriet.

Apparaten måste var fulladdad innan den används första gången.

Välj lämpligt alternativ

Please follow the steps in the video.

Find the text version of the step-by-step guide instead, under "Is there anything else we can help with?"

Kontrollera om det finns några blockeringar – steg för steg

Om någon del blockeras pulserar maskinen ett antal gånger och stängs automatiskt av.

När du letar efter blockeringar bör du vara uppmärksam på vassa föremål och att inte trycka på “ON”-knappen.

Börja med att ta bort skaftet och töm dammbehållaren.

Håll maskinen med dammbehållaren nedåt och tryck lossningsspaken med ett fast grepp.

Tryck på den röda knappen för att lossa på dammbehållaren och skjut ner den för att koppla loss. p>

Kontrollera om det finns några blockeringar vid öppningen på höljet. Avlägsna eventuella blockeringar.

Kontrollera om det finns några blockeringar vid höljets öppning på framsidan av maskinen och ta bort dessa vid behov.

Sätta tillbaka behållaren

För att montera tillbaka dammbehållaren, för in skenan i dammbehållarrännan. Stäng sedan locket och kontrollera att dammbehållaren och basen klickar på plats.

Lossa golvmunstycket

Ta bort golvmunstycket från skaftet och kontrollera efter blockeringar i skaftet.

Kontrollera efter skräp och smuts i borsthuvudets hals.

Kontrollera sedan borsthuvudet efter annan smuts och kontrollera att luftvägarna inte är blockerade.

Montera tillbaka alla delarna ordentligt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Laddning av apparaten

För bästa möjliga upplevelse rekommenderar vi att du laddar din maskin direkt efter att du har plockat upp den ur förpackningen och efter varje rengöringstillfälle.

Anslut laddaren direkt till laddningspunkten på din maskin. Du kan också ansluta den till din docka enligt de medföljande instruktionerna.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tvätta filtret

Please follow the steps in the video.

Find the text version of the step-by-step guide instead, under "Is there anything else we can help with?"

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Rengöring av filter – steg för steg

Avlägsna filterenheten genom att vrida den motsols. Dra försiktigt bort den från apparaten.

Knacka lätt på filtret för att avlägsna damm och skräp innan du tvättar det.

Sätt tillbaka munstycket, verktyget eller tillbehöret på skaftet. Sätt tillbaka skaftet på maskinen.

Rengör filterenhetens veckade pappersdel först. Håll filterenheten under rinnande, kallt vatten med skumgummidelen nedåt och låt kallt vatten rinna över det veckade papperet. Fortsätt rengöringen tills vattnet är klart.

Insidan av filtret till en Dyson V11-dammsugare sköljs av under rinnande vatten.

Rengör sedan filterenhetens skumgummidel. Håll filterenheten under rinnande, kallt vatten med skumgummidelen nedåt så att smutsigt vatten inte kontaminerar den veckade pappersdelen. Spola kallt vatten över insidan och utsidan av skumgummidelen och krama den försiktigt för att avlägsna smuts. Fortsätt rengöringen tills vattnet är klart.

Meshpartiet på filtret till en Dyson V11-dammsugare sköljs av under rinnande vatten.

Tvätta utsidan av filterenheten. Fyll sedan enheten med kallt vatten, placera händerna över den öppna änden och skaka försiktigt. Fortsätt att tvätta insidan och utsidan av filterenheten tills vattnet är klart.

Skaka filtret för att avlägsna överflödigt vatten och låt det torka med skumgummidelen uppåt.

Överskott av vatten skakas ur filtret på Dyson V11-dammsugaren genom att skaka det i alla riktningar.

Låt filterenheten torka helt i torr miljö med bra ventilation i minst 24 timmar. Se till att den är helt torrt innan du sätter tillbaka den.

Tillbehör

Filtret kan behöva tvättas oftare om du dammsuger mycket fint damm eller om maskinen främst används i Max-läget.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Please follow the steps in the video.

Find the text version of the step-by-step guide instead, under "Is there anything else we can help with?"

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tömma dammbehållaren

Det är viktigt att tömma behållaren när smutsen når MAX-markeringen på dammbehållaren. Tryck på den röda spärrknappen på skaftet och dra bort behållaren från skaftet.

Håll maskinen över soptunna och tryck ner den röda spärrknappen längs hela dammbehållaren. Var försiktig så att du inte trycker på strömknappen.

Stäng locket och säkerställ att behållaren och basen klickar på plats.

Tvätta filtret

Vrid det runda filterlocket på dammsugarens baksida moturs och ta bort det från maskinen.

Innan du tvättar filtret, knacka det försiktigt för att ta bort damm och smuts. Tvätta filtret endast med kranvatten. Tvätta utsidan på filtret och gnugga med fingrarna för att ta bort smutsen.

Tvätta därefter insidan på filtret; håll det upprätt under kranen och skaka med en roterande rörelse. Fyll filtret med vatten, placera handen över den öppna änden och skaka bestämt. Upprepa dessa steg tills vattnet är klart.

Töm filtret och skaka för att avlägsna överflödigt vatten. Låt torka i minst 24 timmar på en varm plats med bra luftflöde. Kontrollera att filtret är helt torrt innan du sätter tillbaka det, annars kan motorn skadas.

För att sätta tillbaka filtret, vrid det medurs tills den klickar på plats. Använd det semicirkulära hålet för att trycka upp ändlocket helt i ena änden av borstvalsen, och dra ut borstvalsen ur munstycket.

Såhär rengör du borsthuvudet

Ta bort ändlocket och lätt till sidan.

Håll borsthuvudet under rinnande vatten och gnugga försiktigt bort eventuellt ludd eller smuts.

Ställ borstvalsen i upprätt läge och låt den torka i minst 24 timmar. Kontrollera att borstvalsen är helt torrt innan du sätter tillbaka det.

Sätt tillbaka ändlocket på borstvalsen så att det är i öppet läge. Var noga med att locket är i korrekt position. Postionera det i en 45 graders vinkel, annars kan det inte tryckas på plats.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Rengör behållaren – steg för steg

Tvätta inte någon del av maskinen i diskmaskin. Undvik även att använda rengöringsmedel, polermedel och luftfräschare.

Töm behållaren innan du rengör den.

Tryck ner behållarens röda spärreglage och skjut av behållaren från skenan.

Skölj av behållaren under kallt rinnande vatten. Torka av med en torr luddfri rengöringsduk för att ta bort eventuell smuts.

Se till att alla delar av behållaren är helt torra innan du sätter tillbaka den.

Töm dammbehållaren före rengöring.

Observera: behållaren kan vara svårare att öppna vid första användningen efter att den rengjorts.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Rengöring av motordrivna munstycken – steg för steg

Det är endast Fogmunstycket med LED-belysning som går att rengöra.

Tvätta inte någon del av maskinen i diskmaskin. Undvik även att använda rengöringsmedel, polermedel och luftfräschare.

Rengör under kallt rinnande vatten och se till att inte få något vatten på kontakten.

Se till att munstycket är helt torrt innan du använder det.

Ditt motordrivna minimunstycke kan inte rengöras under vatten. Torka istället av med en fuktig luddfri rengöringsduk.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?