Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Användarvillkor & policy för godtagbar användning av webbplatsen

VAR GOD LÄS VILLKOREN NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER SIDAN

 • Användarvillkor

  Villkoren för användning (tillsammans med de dokument som finns refererade till häri) utgör användarvillkoren för hur du får nyttja vår webbsida www.dyson.se (vår sida), antingen som gäst eller registrerad användare. Användning av vår sida inkluderar: tillgång till, surfing på, eller registrering för att kunna använda vår sida.

  Var god läs användarvillkoren noga innan du börjar använda vår sida, eftersom dessa kommer att gälla för din användning av vår sida. Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av dessa för framtida användning.

  Genom att använda vår sida, bekräftar du att du godkänner användarvillkoren och att du accepterar att följa dem.

  Om du inte accepterar användarvillkoren ska du inte använda vår sida.

   

  > Tillbaka till början

  Andra relevanta villkor

  Användarvillkoren innefattar även följande övriga användarvillkor, vilka också gäller när du använder vår sida:

  • Vår sekretesspolicy, som fastställer de villkor för hur vi behandlar de personuppgifter som vi samlar in från dig eller som du lämnar till oss, i enlighet med Lag 15/1999, av den 13 december, om skydd av personuppgifter. Du kommer att uppmanas att godkänna villkoren i vår integritetspolicy innan vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in från din användning av vår sida.
  • Vår policy för godtagbar användning, vilken anger både den tillåtna och otillåtna användningen av vår sida. När du använder vår sida måste du följa denna policy för godtagbar användning.
  • Vår policy för cookies, vilken ger information om cookies på vår sida.

  Om du handlar varor från vår sida, kommer Webbsidans försäljnings och användarvillkor att gälla för köpet.

   

  > Tillbaka till början

  Företagsinformation

  Vi styr sidan www.dyson.se. Vi är Dyson Sweden AB, ett företag registrerat i Sverige under organisationsnummer 559069-1076 i Dyson Sweden AB, Kungsträdgårdsgatan 10, 111 47 Stockholm. Vårt momsregistreringsnummer är 736734610. Vi är ett aktiebolag.

   

  > Tillbaka till början

  Ändringar av villkoren

  Vi kan komma att ändra dessa användarvillkor, när som helst, genom att göra ändringar på sidan.

  Var god kontrollera sidan då och då för att kunna uppmärksamma eventuella ändringar, då dessa blir bindande för dig.

  Ändringar av vår sida

  Vi kan komma att uppdatera vår sida då och då, och kan ändra innehållet när som helst. Trots detta, var god uppmärksamma att innehållet på vår sida kan vara inaktuellt, och att vi inte har någon skyldighet att uppdatera det.

  Vi garanterar inte att vår sida, eller något av dess innehåll, är fritt från fel eller underlåtelse.

  Tillgång till sidan

  Vår sida finns tillgänglig utan kostnad.

  Vi garanterar inte att sidan, eller något av dess innehåll, alltid kommer att finnas tillgänglig eller förbli ostörd. Tillgång till sidan är upplåten på temporär basis. Vi kan stänga av, dra tillbaks, avsluta eller förändra hela eller delar av vår sida utan förhandsbesked. Vi kan inte hållas ansvarig för att vår sida, av någon anledning, är otillgänglig vid något tillfälle eller för någon period.

  Du är ansvarig för att vidta alla de åtgärder som är nödvändiga för att du ska kunna ha tillgång till vår sida.

  Du ansvarar också för att alla personer som använder vår sida, genom din ip-adress, är medveten om dessa villkor, och övriga gällande villkor, och att de följer dem.

   

  > Tillbaka till början

  Ditt konto och lösenord

  Om du väljer, eller får en identifikationskod, ett lösenord eller någon annan information rörande vår säkerhetsprocedur, så måste du behandla den informationen som konfidentiell. Du får inte avslöja den för någon tredje part.

  Vi förbehåller oss rätten att avslöja all användaridentifikation, kod eller lösenord, oavsett om det är valt av dig eller om det härstammar från oss, när som helst om det enligt en för oss rimlig anledning föreligger att du har misslyckats att följa någon av föreskrifterna i användarvillkoren. Framförallt de i vår policy för godkänd användning avseende förbjuden användning och innehållsstandarder. För mer information, var god se den ovanstående nämnda policyn och ”avstängning och uppsägning” klausulen nedan.

  Om du vet, eller misstänker att någon annan än du själv har tillgång till ditt användarnamn eller lösenord, måste du genast meddela oss det via e-mail på  WhatsApp +46 707800574.

   

  > Tillbaka till början

  Immateriella rättigheter

  Vi är ägaren av licenserna till alla immateriella rättigheter som rör vår sida, och till materialet publicerat på den. Dessa arbeten är skyddade genom upphovsrätts- lagar och konventioner världen runt. Alla dessa rättigheter är reserverade. Du kan skriva ut en kopia, och kan ladda ner utdrag, av en sida från vår sida för personligt bruk och du får uppmärksamma andra inom din organisation det innehåll som publiceras på vår sida.

  Du får inte korrigera tidskriften eller de digitala kopiorna av något material du har skrivit ut eller laddat ner och du får inte använda några illustrationer, fotografier, videor, ljudsekvenser eller någon grafik separerad från någon dithörande text.

  Vår position (eller den av några andra identifierbara bidragsgivare) som författare av innehållet på vår sida måste alltid bli erkänd.

  Du får inte använda någon del av innehållet på vår sida för kommersiellt syfte utan att ha fått en licens från oss eller från våra licensgivare.

  Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av vår webbsida i strid mot dessa användarvillkor, kommer din rätt att använda vår webbplats upphöra direkt och du måste, om vi så önskar, återlämna eller förstöra de kopior av materialet som du har gjort.

   

  > Tillbaka till början

  Ingen tillit till informationen

  Innehållet på vår sida som ges är endast generell information. Den är inte till för att fungera som råd på vilka du ska förlita dig. Du måste få professionell eller specialråd före du tar, eller avstår från, någon handling baserad på innehållet från vår sida.

  Även fast vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera informationen på vår sida, gör vi inga representationer, utfästelser eller garantier, såväl varken explicita eller implicita, att innehållet på vår sida är korrekt, fullständigt eller uppdaterat.

   

  > Tillbaka till början

  Vår ansvarsbegränsning

  Ingenting I dessa användarvillkor exkluderar eller begränsar vårt ansvar för död- eller personskador vilka härstammar från att vi har varit vårdslösa, bedrägliga eller från bedrägeri eller från något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas genom svensk lag.

  I den utsträckning som lagen tillåter det, utesluter vi alla villkor, utfästelser, representationer eller andra villkor vilka kan gälla för vår sida eller dess innehåll, vare sig explicita eller implicita.

  Vi kommer inte att ansvara för någon användares förlust eller skada, oavsett i kontrakt, kränkning (inklusive underlåtenhet), brott mot lagstadgad plikt eller på annat sätt, även om förutsebara, som uppstår under eller i samband med:

  • Användning av, eller oförmåga att använda, vår sida; eller
  • Användning av, eller tillit till innehållet som finns på vår sida.

  Om du är ett företag, var vänlig notera särskilt att vi inte kommer vara ansvariga för:

  • Förlust av profit, försäljning, affärer, eller vinst;
  • avbrott i verksamheten;
  • förlust av beräknad vinst;
  • förlust av affärsmöjlighet, goodwill eller rykte; eller
  • indirekta- eller följdskador eller förluster.

  Om du är konsument, var vänlig notera att vi enbart tillhandahåller vår sida för inhemskt och privatbruk. Du godkänner att inte använda vår sida för kommersiellt- eller affärssyfte, och vi har ingen skyldighet att ersätta dig för förlust av vinst, avbrott i affärsverksamhet eller förlust av affärsmöjlighet.

  Vi tar inget ansvar för innehållet på webbsidor som är länkade på vår sida. Sådana länkar ska inte tolkas som godkännande av oss för dessa länkade webbplatser. Vi kan inte hållas ansvariga för förlust eller skada som kan uppstå ur din användning av dem.

  Olika begränsningar och undantag från ansvar kommer att gälla för ansvar som uppstår till följd av leverans av varor för användning av dig, som anges på vår webbsidas användare och försäljningsvillkor.

   

  > Tillbaka till början

  Uppladdat innehåll på sidan

  Närhelst du använder en funktion som tillåter dig att ladda upp material på vår sida, eller för att få kontakt med andra användare på vår sida, måste du följa innehållsstandarderna som anges i vår policy för godtagbar användning.

  Du garanterar att allt sådant bidrag är förenligt med dessa standarder, och du kommer vara ansvarig gentemot oss och kompensera oss för brott mot utfästelsen. [Om du är en konsument, betyder detta att du ansvarar för all förlust eller skada som vi lider som ett resultat av ditt brott mot utfästelsen.]

  Allt innehåll som du laddar upp på sidan kommer betraktas som icke-konfidentiellt och generisk, och vi har rätten att använda, kopiera, distribuera och avslöja sådant innehåll till tredje man, oavsett syfte.

  Vi förbehåller oss också rätten att avslöja din identitet till den tredje person som hävdar att material postat eller uppladdat av dig på vår sida innehåller intrång i deras immateriella rättigheter eller deras rätt till privatliv.

  Vi ansvar inte för, eller ansvarar för tredje man, för innehållet eller riktigheten av innehåll postat av dig eller någon annan användare på vår sida.

  Vi har rätt att ta bort allt du laddar upp på vår sida, som enligt oss, inte överensstämmer med de innehållsstandarder som anges i vår policy för godtagbar användning.

  De åsikter som uttalas av andra användare på vår sida representerar inte vår syn eller värderingar.

   

  > Tillbaka till början

  Virus

  Vi garanterar inte att vår sida är säker eller fri från buggar eller virus.

  Du är ansvarig för att konfigurera din informationsteknik, dataprogram och plattform för att kunna komma åt vår sida. Du bör använda ditt eget antivirusprogram.

  Du får inte missbruka vår sida genom att medvetet föra in virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är farligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till vår sida, den server där vår sida lagras eller någon server, dator eller databas ansluten till vår sida. Du får inte angripa vår sida via en ”nekande av service attack” eller en distribuerad överbelastningsattack. Genom att bryta mot denna bestämmelse, begår du brott enligt den svenska brottsbalken. Vi kommer att rapportera sådana brott till de relevanta brottsbekämpande myndigheterna och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet till dem. I händelse av ett sådant brott, kommer din rätt att använda vår sida att upphöra med omedelbar verkan.

   

  > Tillbaka till början

  Länkning till vår sida

  Du får länka till vår sida, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rätt och riktigt och som inte skadar vårt rykte eller som drar otillbörlig fördel av det.

  Du får inte skapa en länk på ett sätt som förknippas med någon form av samarbete, tillstånd eller godkännande från vår sida när något sådant inte föreligger.

  Du får inte skapa en länk till vår sida på en webbsida som inte är din egen.

  Vår sida får inte bli inkorporerad på någon annan webbsida, inte heller kan du skapa en länk till någon del av vår sida annat än hemsidan.

  Vi reserverar oss för att kunna dra tillbaks länkningstillstånd utan förvarning.

  Webbsidan där du länkar måste i alla avseenden uppfylla de innehållsstandarder som anges i vår policy för godtagbar användning

  Om du vill använda något av innehållet på vår sida, annat än vad som anges ovan, var god kontakta WhatsApp på +46 707800574.

   

  > Tillbaka till början

  Tredjeparts länkar och tillgångar på vår sida

  Då vår sida innehåller länkar till andra webbplatser och resurser tillhandahålls av tredje part, är dessa länkar endast till för din information.

  Vi har ingen kontroll över, och kan inte hållas ansvarig för, innehållet på dessa webbsidor och dessa resurser.

   

  > Tillbaka till början

  Tillämplig lag

  Om du är en konsument, vänligen observera att dessa användarvillkor, dess innehåll och dess utformning, regleras av Svensk lag. Du och vi är båda överens om de svenska domstolarna kommer att ha icke-exklusiv jurisdiktion.

  Om du är ett företag, är dessa användarvillkor, dess innehåll och dess utformning (och eventuella utomobligatoriska tvister eller fordringar) underställda svensk lag. Vi båda är överens om att de svenska domstolarna har exklusiv behörighet.

  Policy för godtagbar användning av webbsidan

  Denna användnings policy fastställer villkoren mellan dig och oss under vilka du kan få tillgång till vår webbsida www.dyson.se liksom www.dyson.se/shop (vår sida). Denna godtagbara användnings policy gäller för alla användare av, och besökare till, vår sida.

  Din användning av vår webbsida innebär att du accepterar, och går med på att följa, allt innehåll i den acceptabla användnings policyn, som kompletterar våra användarvillkor för webbsidan.

  Vi driver webbsidan www.dyson.se och www.dyson.se/shop Vi är Dyson Exchange Limited, ett företag registrerat i England och Wales under organisationsnumret 5128170 och med säte i Tetbury Hill, Malmesbury, Wiltshire, SN16 0RP Storbritannien som också är vår huvudsakliga handelsadress. Vårt momsregistreringsnummer är 736734610. Vi är ett aktiebolag.

  Förbjudna användningsområden

  Du får använda vår sida endast för lagliga ändamål. Du får inte använda vår sida:

  • På något sätt som bryter mot gällande lokal, nationell eller internationell lag eller annan författning.
  • På något sätt som är olagligt eller bedrägligt, eller har något olagligt eller bedrägligt syfte eller verkan.
  • I syfte att skada eller försöka skada minderåriga på något sätt.
  • Att skicka, medvetet ta emot, ladda upp, ladda ner, använda eller återanvända material som inte uppfyller våra innehållsstandarder.
  • Att sända, eller upphandla utskickandet, all oönskad eller obehörig reklam eller marknadsföringsmaterial eller någon annan form av liknande värvning (spam).
  • Att medvetet överföra data, skicka eller överföra material som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, tidsbomber, tangentloggare, spyware, adware eller andra skadliga program eller liknande datorkod som syftar till att påverka driften av någon programvara eller hårdvara.

  Du godkänner också:

  • Att inte reproducera, duplicera, kopiera eller återförsälja någon del av vår webbplats i strid med bestämmelserna i villkoren för webbsidas användning
   • några delar av vår sida;
   • någon utrustning eller nätverk som lagras på vår sida;
   • någon programvara som används för att tillhandahålla vår sida; eller
   • någon utrustning, nätverk eller programvara som ägs eller används av tredje part.

   

  > Tillbaka till början

  Tvister / Dispyt

  Europeiska kommissionen har infört en online-plattform för konfliktlösningar till konsumenter. Denna plattform är aktiv och finns tillgänglig via internet (http://ec.europa.eu/consumers/odr). Du kan använda detta för att lösa eventuella tvister du har med Dyson

   

  > Tillbaka till början

  Interaktiva tjänster

  Vi kan från tid till annan tillhandahålla interaktiva tjänster på vår sida inklusive direkt chatt (interaktiva tjänster).

  Där vi erbjuder någon interaktiv tjänst, kommer vi även att ge tydlig information till dig om vilken typ av tjänst det är som erbjuds, om den är modererad och vilken form av moderator som används (inklusive om det är av mänsklig eller teknisk karaktär).

  Vi kommer att göra vårt bästa för att bedöma eventuella risker för användare (och i synnerhet för barn) från tredje part när de använder någon interaktiv tjänst som tillhandahålls på vår sida, och vi kommer att besluta i varje enskilt fall huruvida det är lämpligt att använda moderering för den aktuella tjänsten (inklusive vilken typ som är mest lämplig) mot bakgrund av riskerna. Dock, har vi har ingen skyldighet att övervaka, styra eller moderera någon interaktiv tjänst som vi tillhandahåller på vår sida, och vi undantar uttryckligen vårt ansvar för förlust eller skada som uppkommer vid användning av alla interaktiva tjänster av en användare i strid med våra innehållsstandarder, oavsett om tjänsten är modererad eller inte.

  Användningen av någon av våra interaktiva tjänster av en minderårig är föremål för godkännande av förälder eller vårdnadshavare. Vi råder föräldrar som tillåter sina barn att använda en interaktiv tjänst att det är viktigt att de kommunicerar med sina barn om deras säkerhet på nätet, eftersom moderering inte är heltäckande. Minderåriga som använder någon interaktiv tjänst bör göras medvetna om de potentiella riskerna för dem.

  Där vi modererar en interaktiv tjänst, kommer vi normalt ge dig ett sätt att kontakta moderatorn, i de fall ett bekymmer eller svårighet uppstår.

   

  > Tillbaka till början

  Innehållsstandard

  Dessa innehållsstandarder gäller för alla och allt material som du bidrar med till vår sida (bidrag), och för alla eventuella interaktiva tjänster som tillhör dem.

  Du måste följa innehållets andemening och bokstavstolkningen av följande standarder. Normerna gäller såväl varje del av alla bidrag och även dess helhet.

  Bidragen ska:

  • Vara korrekta (där de uppger fakta).
  • Vara genuint påstådda (där de är i form av åsikter).
  • Överensstämma med tillämplig lag i Sverige och i alla länder där de postas.

  Bidragen ska inte:

  • Innehålla material som är nedsättande för någon person.
  • innehålla material som är obscent, stötande, hatiskt eller provocerande.
  • Marknadsföra sexuellt material.
  • Marknadsföra våld.
  • Främja diskriminering på grund av ras, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
  • Göra intrång i någon annans upphovsrätt, databasrättigheter eller varumärke.
  • Vara troligt att kunna vilseleda någon.
  • Göras i brott mot någon rättslig skyldighet gentemot en tredje part, till exempel en avtalsenlig skyldighet eller en förtroendeplikt.
  • Marknadsföra någon olaglig aktivitet.
  • Var hotfullt, missbruka eller invadera någon annans privatliv, eller orsaka irritation, besvär eller onödig oro.
  • Sannolikt trakassera, uppröra, genera, alarmera eller irritera någon annan person.
  • Användas för att imitera någon annan eller för att förvränga din identitet eller anknytning till någon annan person.
  • Ge intryck av att de härrör från oss, när så inte är fallet.
  • Förespråka, främja eller hjälpa någon form av olaglig handling, såsom (i form av exempel) upphovsrättsintrång eller datormissbruk.

   

  > Tillbaka till början

  Avstängning och uppsägning

  Vi kommer att avgöra, efter eget skön, om det har skett ett brott mot policyn för godtagbar användning, genom din användning av vår sida. När ett brott mot policyn har skett, kan vi vidta de åtgärder som vi finner lämpliga.

  Underlåtenhet att följa policyn för godtagbar användning utgör ett väsentligt brott mot användarvillkoren för att få använda vår sida, och kan leda till att vi vidtar samtliga eller några av följande åtgärder:

  • Omedelbar, tillfällig eller permanent återkallelse av din rätt att använda vår sida.
  • Omedelbar, tillfälligt eller permanent avlägsnande av alla inlägg eller material som laddats upp av dig på vår sida.
  • Utfärdande av en varning till dig.
  • Rättegång mot dig för återbetalning av alla kostnader på en ersättningsbasis (inklusive, men inte begränsat till, rimliga administrativa och rättsliga kostnader) till följd av avtalsbrottet.
  • Ytterligare rättsliga åtgärder mot dig.
  • Utlämnande av sådan information till brottsbekämpande myndigheter som vi skäligen anser vara nödvändigt.

  Vi undantar ansvar för åtgärder som vidtagits som svar på överträdelser av policyn för godtagbar användning. Åtgärden som beskrivs i denna policy är inte är begränsad, och vi kan vidta andra åtgärder som vi skäligen anser lämpligt.

   

  > Tillbaka till början

  Ändringar av Policyn för godtagbar användning

  Vi kan revidera denna policy för godtagbar användning när som helst genom att ändra sidan. Du förväntas kontrollera sidan då och då för att uppmärksamma om de eventuella ändringar som vi gör, eftersom de är juridiskt bindande för dig. Några av bestämmelserna i denna policy för godtagbar användning kan också ersättas av bestämmelser eller meddelanden som publiceras på andra ställen på vår sida.

   

  > Tillbaka till början

  Recensioner, kommentarer, kommunikationer och annat innehåll

  När du skriver din recension, var god överväg följande riktlinjer:

  • Fokus på produkten och din egen erfarenhet av att använda den.
  • Uppge detaljer om varför du gillade eller ogillade produkten.
  • Alla inskickade recensioner publiceras på Dyson Facebook-sida och är föremål för de villkor som anges i Facebooks användarvillkor samt Dyson kundbetyg och omdömen samt användarvillkoren.

  Vi förbehåller oss rätten att inte publicera dina kommentarer om den innehåller något av följande typer av innehåll eller bryter mot andra riktlinjer:

  • Obsceniteter, diskriminerande språk eller annat språk som inte lämpar sig för ett offentligt forum.
  • Annonser, "spam" innehåll eller hänvisningar till andra produkter, erbjudanden eller webbplatser.
  • E-postadresser, webbadresser, Twitter meddelanden, telefonnummer, fysiska adresser eller andra former av kontaktinformation.
  • Kritiska eller hätska kommentarer om andra recensioner som publiceras på sidan eller mot deras upphovsmän.

  Däremot, om du vill dela återkoppling med oss om sortiment, prissättning, beställning, leverans eller andra frågor kundservice, ska du inte lämna denna återkoppling genom en produkt recension. I stället ska du kontakta oss direkt.

  Trevlig recensionsskrivning.

  Dessa användarvillkor reglerar ditt uppförande i samband med kundvärderingarna och översynen av de tjänster som erbjuds av Dyson (den "CRR Service"). I den mån det uppstår någon konflikt mellan Dyson sekretesspolicy och dessa användarvillkor, skall dessa användarvillkor kontrolleras med hänsyn till CRR service.

  Genom att skicka in något innehåll på Dyson Facebook-sida, representerar och garanterar du att:

  • du är ensam författare och ägare av dithörande immateriella rättigheter;
  • alla "moraliska rättigheter" som du kan ha i ett sådant innehåll har frivilligt avstått från dig;
  • allt innehåll som du lägger upp är korrekt;
  • du är minst 14 år gammal;
  • användning av det innehåll du tillhandahåller inte bryter mot dessa användarvillkor och ska inte orsaka skada på någon person eller enhet.

  Du förbinder dig vidare och garanterar att du inte ska lämna något innehåll:

  • som är känd av dig att vara falskt, felaktigt eller missvisande;
  • som gör intrång i tredje parts upphovsrätt, patent, varumärke, affärshemlighet, annan äganderätt eller rätt till publicitet och integritet;
  • som bryter mot någon lag, författning, förordning eller förordning (inklusive, men inte begränsat till, de som styr exportkontroll, konsumentskydd, illojal konkurrens, anti-diskriminering eller falsk marknadsföring);
  • det vill säga, eller skäligen kan anses vara kränkande, ärekränkande, hatiskt, rasistiskt eller religiöst partiska eller stötande, olagligen hotfullt eller olagligen trakasserande till någon enskild, partnerskap eller företag;
  • som du kompenseras eller beviljats någon ersättning av någon tredje part;
  • som innehåller all information som referenser andra webbplatser, adresser, e-postadresser, kontaktinformation eller telefonnummer;
  • som innehåller alla datavirus, maskar eller andra potentiellt skadliga datorprogram eller filer eller som bryter mot Facebooks användningsvillkor.

  Du samtycker till att gottgöra och hålla Dyson (och dess tjänstemän, direktörer, agenter, dotterbolag, gemensamma företag, anställda och tredjepartsleverantörer, skadeslösa från alla anspråk, krav och skador (faktiska och följdskador) av alla slag, kända som okända inklusive rimliga advokatarvoden, till följd av en överträdelse av dina intyganden och garantier enligt ovanstående, eller genom brott mot någon lag eller rättigheter för tredje part.

  För allt innehåll du skickar, ger du Dyson en evig, oåterkallelig, royaltyfri, överförbar rätt och licens att använda, kopiera, ändra, ta bort i sin helhet, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk från och/eller sälja och/eller distribuera sådant innehåll och/eller inkorporera sådant innehåll i någon form, medium eller teknik i hela världen utan ersättning till dig.

  Allt innehåll som du skickar kan användas vid Dyson eget behag. Dyson förbehåller sig rätten att ändra, kondensera eller radera innehållet på Dysons webbplats som Dyson anser, efter eget tycke, bryter mot riktlinjer, innehållet eller någon annan bestämmelse i dessa användarvillkor. Dyson garanterar inte att du kommer att ha någon regressrätt genom Dyson för att redigera eller radera allt innehåll som du har lagt fram. Betygsättning och skriftliga kommentarer postas generellt inom två till fyra arbetsdagar. Men Dyson förbehåller sig rätten att ta bort eller att vägra att publicera någon inlämning av någon för dem giltig anledning. Du är medveten om att du och inte Dyson, är ansvariga för innehållet i ditt bidrag. Inget av innehållet som du skickar ska vara föremål för någon förtroendeskyldighet för Dyson, dess agenter, dotterbolag, filialer, partner eller utomstående tjänsteleverantörer och deras respektive direktörer, chefer och anställda. Genom att skicka in något innehåll på Dyson Facebook-sida eller Dyson webbplats, samtycker du till att Dyson får använda detta innehåll på båda dessa webbsidor eller tredje parts webbplatser.

  Genom att skicka in din e-postadress i samband med ditt betyg och omdöme, godkänner du att Dyson och dess tredjeparts tjänsteleverantörer kan använda din e-postadress för att kontakta dig om status för din recension och andra administrativa syften.

   

  > Tillbaka till början

  Kontakta oss

  För att kontakta kundtjänst, var god kontakta oss på WhatsApp på +46 707800574  

  > Tillbaka till början